Stuti Mantra's

Posted by Sanatan on

गणेश जी - ॐ गं गणपतये नम:

श्री राम - जय श्री राम

सीता जी =उद्भव स्थिति संहारकारिणीं हारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामबल्लभाम्॥

हनुमान जी =श्री हनुमते रामदूताय नमः

शिव जी-  ॐ नमः शिवाय

श्री पार्वती -  नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम:।

नन्दी जी =नन्दीस्वराय नमो नमः

कार्तिकेय जी - नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता:प्रणता:स्म ताम् ॥

श्री  सरस्वती = ॐ ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नम:

श्री विष्णु – ॐ  नमो भगवते वासुदेवाय नमः

श्री लक्ष्मी  - ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ

श्री राधा - श्री राधिकाये नमः

श्रीकृष्ण - श्री कृष्ण शरणम ममः

श्री राधाकृष्ण जी -   वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः। जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम

गंगा जी =ॐनमो गंगायै नमः

सूर्य देव - ॐसूयार्य नमः

शनि देव जी  - ऊँ शं शनैश्चाराय नमः।

काली जी =भद्रकाली नमो नमः

महामृत्युंजय मन्त्रः – ॐ हौं जूं स: ॐ भूर्भुव: स्व: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ भूर्भुव: स: जूं हौं ॐ !!

दुर्गा जी - या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

 


Share this post