STUTI MANTRAS

 

1. गणेश जी 

ॐ गं गणपतये नम:

2. श्री राम 

जय श्री राम

3. सीता जी

उद्भव स्थिति संहारकारिणीं हारिणीम्। सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामबल्लभाम्॥

4.हनुमान जी

श्री हनुमते रामदूताय नमः

5. शिव जी

ॐ नमः शिवाय

6. श्री पार्वती

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नम:।

7. नन्दी जी

नन्दीस्वराय नमो नमः

8. कार्तिकेय जी

नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता:प्रणता:स्म ताम् ॥

9. श्री  सरस्वती

ॐ ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नम:

10. श्री विष्णु

 नमो भगवते वासुदेवाय नमः

11. श्री लक्ष्मी 

ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ

12. श्री राधा

श्री राधिकाये नमः

13. श्रीकृष्ण

श्री कृष्ण शरणम ममः

14. श्री राधाकृष्ण जी

वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः। जीवनेन धने नित्यं राधाकृष्णगतिर्मम

15. गंगा जी

ॐनमो गंगायै नमः

16. सूर्य देव

ॐसूयार्य नमः

17. शनि देव जी  

ऊँ शं शनैश्चाराय नमः।

18. काली जी

भद्रकाली नमो नमः

19. महामृत्युंजय मन्त्र

ॐ हौं जूं स: ॐ भूर्भुव: स्व: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ भूर्भुव: स: जूं हौं ॐ !!

20. दुर्गा जी

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥